Connect with us

BANKA HABERLERİ

Türkiye’de uygulanan politikalar krizi derinleştiriyor

Published

on

Yazının amacı, Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz ortamı ile ilgili düşüncelerimi aktarmak ve durumu daha çok para politikası açısından değerlendirmektir.

uygulanan-politikalar-krizi-derinlestiriyor-1028132-1.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, 2021 Mayıs ayına kadar kur 7.30-8.30 civarında dalgalanırken, enflasyon %15-%17 dolaylarında seyretmiştir. Haziran ayında “faiz neden enflasyon sonuç” tezi ortaya atılmış ve tezin gerektirdiği faiz indirimleri Eylül 2021’de başlamıştır. Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) bir haftalık repo ihale faiz oranını (politika faizi) 23 Eylül’de %19’dan %18’e, Ekim ayında %16’ya, Kasım ayında %15’e, ve Aralık ayında %14’e indirmiştir. (Halbuki 2021 yılı başında PPK yılın ilk toplantısında politika faizini %15’ten %17’ye, 18 Mart’ta da %19’a yükseltmişti. O sıralarda enflasyon oranı %15-16 düzeyinde seyrediyordu.)

Laboratuvar olarak kullanılan Türkiye’de test edilen hipotezin öngörüsünün aksine, hem enflasyon, hem kur yükselmeye başlamış, Aralık 2021’den itibaren enflasyonun artış hızı yükselmiştir. Kur ise örtülü müdahaleler sayesinde 2022 Mayıs ayına kadar 15 TL’nin altında kalmıştır. Tabii bu gelişmelerde Türkiye’nin üretimden uzaklaşıp daha çok dışa bağımlı hale gelmesi, 20 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve neden olduğu petrol ve gıda ürünlerinde fiyat artışları, ve diğer global faktörlerin de önemli rolü vardır. Ancak Türkiye’de gerek enflasyon oranı, gerek kur artış oranı diğer ülkelerde olduğundan çok daha yüksek seyretmektedir (Ocak 2001-Ocak 2022 arası Türkiye’de dolar %95 değer kazanmıştır.) Bu farkın başlıca nedeni, Türkiye’de izlenen yanlış para politikalarıdır. Benzer sorunlarla karşılaşan diğer ülkeler önlem amaçlı faiz artırımına ve parasal daralmaya giderken, Türkiye tam aksini yapıp, ekonomi biliminin kabul etmediği bir hipotez doğrultusunda, faiz oranını düşürmüştür (Eylül-Aralık döneminde politika faizi 5 puan düşürülmüştür).

Bankaya yatırılan mevduata verilen negatif reel faiz (%14 faiz oranı-%36 Aralık enflasyonu = -%22 reel faiz), birikimlerinin satınalma gücünü korumak saikiyle insanları döviz, altın gibi farklı yatırımlara yöneltmiştir. Aralık 2021’de Kur Korumalı Mevduat (KKM) çıkarılmıştır. Ters dolarizasyonu sağlamak amacıyla çıkarılan KKM, kura endeksli olduğu için kurdan doğrudan etkilenen bir enstrüman niteliğindedir. Bu nedenle “örtülü dolarizasyon” şeklinde de düşünülebilir. 27 Mayıs 2022 itibarıyla “açık ve örtülü dolarizasyon”un toplam banka mevduatındaki payı %72’ye ulaşmıştır. TL’nin payı ise %28’e gerilemiştir. 27 Mayıs haftasında yalnız KKM’nin toplam mevduat içindeki payı %14 civarındadır. Döviz kurundan etkilenen mevduatların toplam mevduat içindeki payının yüksek olması, para politikasının etkinliğini kısıtlamaktadır.

Kur Korumalı Mevduat (KKM)

KKM’ye ilk girişler 22 Aralık 2021 tarihinde, 1 Dolar 11.3 TL iken başlamıştır. 24 Aralık itibarıyla katılım 29 milyar düzeyine gelmiştir. 3 aylık KKM’ın vadesi dolduğunda dolar kuru 14.84’e yükselmiştir. KKM’ın bu dönemdeki getirisi %27 olmuştur. (Vadeli mevduata stopaj uygulanırken, KKM’ler vergiden muaf tutulmaktadır.)

KKM getirisinin nasıl hesaplandığını bir örnekle gösterelim..

Örnek

10 000 TL tutarındaki KKM, 22 Aralık 2021 tarihinde, kur 11.63 TL iken açılıyor.

Banka %14 faiz veriyor. Bu 3 ayda %3.5 faiz demek.

Yatırılan 10 000 TL; başlangıçta, 10 000/11.3 = 860 dolar’a tekabül ediyor.

3 ay sonra dolar kuru 14.84 TL olunca 860 dolar, 860 x 14.84 = 12 750 TL’ye alınabiliyor.

Bu durumda mevduat sahibine 2750 TL ödemek gerekiyor. Bunun 350 TL’si (10 000 x 0.035 = 350) banka, 2400 TL’si Hazine tarafından karşılanıyor.

(Not: Kurun sabit kalması veya düşmesi halinde, mevduata ödenen getiri bankanın verdiği faiz oranı ile sınırlı kalıyor. KKM’nin vadesinden önce bozdurulması halinde, kur düşmüşse ana para kaybı söz konusu.)

KKM Uygulamasında Hazine’nin Yükünün Artmasında Bankaların Rolü

Aslında Hazine’nin yükünün artmasında bankaların da rolü var. Örneğin, 200.000 TL’ye yakın bir KKM’a banka %14 veriyor. Halbuki normal bir vadeli mevduata aynı tarihte, aynı vade, aynı miktar için %16 veriyor. Mevduat sahibi kur riskine karşı KKM’yi tercih ediyor. Kur artıyor ve diyelim KKM’ın getirisi %20 oluyor. Banka bunun sadece %14’ünü, Hazine ise %6’sını karşılıyor. Halbuki banka normal vadeliye verdiği %16’yı KKM’a da uygulasa, Hazine’ye düşen kısım sadece %4 olacak. Hazine’ye yansıyan yükün azaltılması için hükümet en azından bankaların KKM’a uygulayacağı faize bir alt sınır getirebilir diye düşünüyorum. (Aslında KKM’ye verilecek faiz oranı politika faizi + 3 puan olarak belirlenmiştir. Ancak bu sadece döviz bozdurarak açılan KKM’ler için geçerlidir.)

Haziran 2022’nin ilk haftasında, KKM hesapları 848.9 milyar TL’ye ulaşmıştır. KKM’lerin vade hitamında %90 oranında yenilendiği ifade edilmektedir. Aynı tarihte Merkez Bankası net rezervleri, swap hariç, eksi 52.2 milyar dolar düzeyindedir. Bu durumda döviz satışı ile kurları baskı altında tutmaya devam etmek mümkün olamayacaktır. Kur artışları kaçınılmaz görülmektedir. Bunun sonucunda da KKM’nin Hazine üzerindeki yükü giderek artacak, bütçe açıkları olumsuz etkilenecek, para basma gereksinimi artacaktır. KKM uzun vadede enflasyonu körükleyecek bir uygulamadır. İlâveten, uygulama gelir transferine, bu yolla da gelir dağılımındaki adaletsizliğin artmasına neden olacaktır.

Kur artışları ile ilgili bir öngörü yapmaya çalışalım. (Örnekte ABD doları kullanılmıştır.)

Serbest kambiyor rejiminde, kura müdahale olmadığı/gerekmediği bir ortamda, kur artış oranı kabaca, ”Türkiye’nin enflasyon oranı eksi ABD enflasyon oranı” şeklinde belirlenir. Türkiye için iki ayrı şekilde hesaplanan enflasyon oranını kullanarak kur tahmininde bulunalım.

TUİK , Mayıs 2021-Mayıs 2022 yıllık TÜFE enflasyon oranını %73.50 olarak açıklamıştır. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, enflasyonu %160.76 olarak hesaplamıştır.

Mayıs 2021’de 1 Dolar = 8.30 TL.

ABD enflasyonunu %9 kabul edelim.

Kur Tahmini

Kabaca tahmin için aşağıdaki formülü kullanacağız.

30 Mayıs 2022 kur tahmini = ((Türkiye enflasyon oranı-ABD enflasyon oranı)+1) x Mayıs 2021 dolar kuru

TUİK enflasyon oranını kullandığımızda 30 Mayıs 2022 kur öngörümüz;

((0.735-0.09) + 1) x 8.30 = 13.65 TL olarak hesaplanmaktadır.

ENAG’ın enflasyon oranı kullanıldığında ise; 30 Mayıs 2022 tarihinde kurun kabaca,

((1.6076-0.09) + 1) x 8.30 = 20.89 TL olacağı öngörülebilir.

Haziran’ın ilk haftası itibarıyla Merkez Bankası net rezervlerinin swap hariç eksi 52.2 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirtmiştik. Bu da Merkez Bankası’nın kura müdahale imkânının kalmadığını göstermektedir. Bu durumda daha gerçekçi olduğu düşünülen ENAG enflasyon oranı kullanılarak elde edilen 1 Dolar = 20 TL öngörüsünün gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bir de kısaca 2022 Haziran ayında açıklanan Gelire Endeksli Senet’ten (GES) bahsedelim.

GES UYGULAMASI (1)

10 Haziran 2022 tarihinde ilan edilen Gelire Endeksli Senet (GES), 3 ayda bir kupon ödemeli, 6 ay vadeli bir Devlet iç borçlanma senedidir.. Üç ayda bir kupon ödemesi hesaplamasında, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda 2022 yılı için, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM)’ne ait gelir tahmini, baz olarak kullanılmaktadır. Kupon getirisi ile ilgili olarak bir de asgari ve azami sınırlar belirlenmiştir. İlan edilen kupon oranına baz teşkil edecek olan endeks değeri, asgari 95 ve azami 110 düzeyinde olabilecektir. İlan edilen kupon oranının asgari %95’ine denk gelen getiri garantisi verilmektedir. Hazine senet için 3 aylık dönemsel getiriyi %5.32, yıllık bileşik getiriyi ise %23.04 olarak belirlemiştir. Hasılat payı gerçekleşmesinin projeksiyonun üzerinde olması halinde daha yüksek getiri elde edilebilecektir. Ancak bu getiri, ilan edilen kupon getirisinin 1.10 katını geçemez. Bu durumda azami dönemsel getiri = %5.32 x 1.10 = %5.85 (yıllık %25.5) olmaktadır. Diğer bir deyişle dönemsel getiri %5.85’i (yıllık %25.5) geçemez.

GES’in dolarizasyonu önleyebilecek bir enstrüman olabileceğini düşünmüyoruz.

Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu durumun kısmen dolarizasyon menşeli olduğu düşünülüyor. Tasarruflarını dolar veya dolardan etkilenen enstrümanlarda tutan insanlar, olumsuz gidişattan sorumlu tutuluyor. Bunun büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Küçük tasarruf sahipleri de var bu suçlanan grupta. Tasarruflarının değerini korumaya çalışmak bu insanların en doğal hakkı. Türkiye’de yaşanan göreceli aşırı enflasyon ve kur artışlarının nedeni büyük ölçüde politika yapıcılarının yanlış kararlarıdır. Suçu kendilerinde arayıp, gelişmelerin gerçek nedenini doğru teşhis edip, ekonominin emrettiği doğru politikalara dönmeleri gerekmektedir. Halbuki yönetim inatla yanlış hipotezinde israr etmekte, günü palyatif tedbirlerle kurtarmaya çalışmaktadır. KKM gibi, GES gibi uygulamaların Hazine’ye getireceği yük, uzun vadede enflasyonu körükleyebilecek niteliktedir. GES’lerin bir sonucu da paranın banka mevduatından çekilip, Hazine finansmanına yönlendirilmesi şeklinde olacaktır.

Politika faizinin ısrarla düşük tutulması, insanları yanıltmaktan başka birşey değildir. Politika faizi %14 iken, bazı bankalar mevduata %22 faiz vermekte, aynı şekilde kredi faiz oranları da yüksek seyretmektedir. Yeni çıkarılan GES üzerinden bile Hazine, asgari %23.04 getiriyi garanti etmiştir.

Kriz dönemlerinde gerek içerde gerek dışarda “güven” ortamı çok önemli bir rol oynamaktadır. İçte ve dışta güven kazanmak için yönetim gayret sarfetmelidir. Burada şeffaflık ve hesap verebilirlik önemlidir. Şayet siz faizi düşürüyorum deyip, çıkardığınız senetler üzerinde %23’lerde faiz garantisi verirseniz, “gelire endeksliyorum” deyip sonra GES getirisine üst sınır koyup (%25.5), gelirin etkisini çok aza indirirseniz, şeffaflığı önleyerek pek çok verinin halka ulaşmasını engellerseniz, adrese teslim ihaleler düzenlerseniz, gereken güven maalesef geri gelmeyecek, insanlar dolarizasyondan vazgeçmeyeceklerdir.

Aralık ayında bir de halk arasında “keriz silkeleme operasyonu” diye tanımlanan bir olay yaşandı. 17 Aralık 2021 Cuma günü dolar kuru 17.14 TL. 20 Aralık Pazartesi günü saat 19:40’da kur 18 TL’ye tırmanıyor ve bu yükselişe göz yumuluyor. Aynı gün Cumhurbaşkanı KKM’yi açıklıyor ve arka kapıdan dolar satılarak gecikmeli bir müdahale ile kurda aşırı bir düşme sağlanıyor. 21 Aralıkta kur 12.18 TL … Bu “keriz silkeleme operasyonu”, özellikle, korunmaya muhtaç küçük yatırımcıyı büyük kayıplara uğratmış, güvenin daha da sarsılmasına neden olmuştur.

Türkiye çok zor zamanlardan geçmekte. 2001 krizini hatırlatıyor gidişat. Ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için büyük çaba sarfedilmesi gerekecek. Yüksek bütçe açıkları, yüksek cari açık, yüksek düzeyde iç ve dış borç, dış borçlanmada zorluk ve Kredi Risk Priminin (CDS) %8’lere yükselmesi, hayati ürünlerde dışa bağımlılık, üretimin ihmal edilmiş olması, çok önemli fabrikaların ve kuruluşların yabancılara satılmış olması, yetişmiş elemanların ülkeyi terketmesi, itibara verilen önem nedeniyle ertelenebilir yatırımlara devam edilmesi, teşviklerin doğru yere ulaşmaması ve bir de göçmen sorunu.. Bunlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı güçlüklerden sadece birkaçı. Hastane, hava meydanları, paralı yollar gibi yatırımlar ülke için önemli kazanımlar. Ancak bunlarla ilgili yapılan anlaşmalarda Türkiye’nin menfaatinin ön planda tutulmamış olması ilâve bir sorun.

İşimiz zor, ama başarı imkânsız değil.

Tarıma elverişli topraklarımız, iklimimiz var. İşi bilen kişilerin önderliğinde, planlı bir üretim seferberliğine en kısa zamanda başlanmalıdır. Turizm potansiyeli de unutulmamalı.

Hak-hukuk-adalet ile başlayıp, demokrasi-özgürlük ile devam edip, kaybedilen zenginlikleri yeniden inşa edebiliriz. Bilim odaklı eğitim, israfa son, liyakata öncelik, milleti kucaklayan, birleştiren bir yönetim, yapısal reformların hayata geçirilmesi, Merkez Bankası’nın yeniden bağımsızlığına kavuşması ve doğru politikalar izlemesi, yapılması gereken işlerden sadece birkaçı.. Hepsi mümkün, yeter ki isteyelim, inanalım, azmedelim…

Prof. Dr. Nur KEYDER – ODTÜ emekli öğretim üyesi.

(1)GES hakkında etraflı bilgi ve getirisinin hesaplanması için bkz. Nur Keyder, “Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi”, BİRGÜN Gazetesi, 12 Haziran 2022.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

KKM bütçeye maliyeti 60 milyar TL’yi geçti

Published

on

Merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayı sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Dövizden dönen hesaplara ödenen tutar hariç kur korumalı mevduatta kur farkı olarak bütçeden tasarruf sahiplerine ödenen tutar 23,4 milyar TL oldu.

Böylelikle 5 ayda toplam maliyet 60,6 milyar TL olarak kaydedildi.

5 Ağustos haftası itibariyle kur korumalı mevduat 1,17 trilyon TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,58 artışla 3 trilyon 268 milyar 855 milyon 200 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 yükselişle 4 trilyon 241 milyar 920 milyon 450 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 249 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 859 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 5 Ağustos itibarıyla 3 milyar 767 milyon dolarlık artış görüldü.

Bloomberg

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Müşterilere Mercedes ve Porsche ile giden rüşvetçi Katılım Banka müdürü kim?

Published

on

Bu günlerde İstanbul sokaklarında Mercedes ve Porsche ile dolaşan E… isimli Katılım Bankası Müdürü ile karşılaşırsanız sakın şaşırmayın. Bankanın verdiği arabayı beğenmeyip elemanına verip altında tabi kendi adına olmayıp da akrabalarının üzerinden aldığı arabalar ile gezen bir Banka Müdürümüz de var artık. Tabi bu müdür Katılım Bankasında olunca insan daha da çok şaşırıyor.

İddialar Vahim

Bir banka müdürü Mercedes ve Porsche’ye binemez mi, tabi ki de binebilir. Miras kalmıştır, aileden zengindir saygı duyarım ama bu müdürümüz ile ilgili iddialar öyle geçiştirilecek şekilde değil. Zira lüks araçları kullanıyor, kendinin olduğunu söylüyor ama araçlar kendi adına değil. İşin içinde bir milletvekilinin Damadı olduğunu da ekleyince hikaye başka yerlere gidiyor. “Damattır kayınpeder varlıklıdır damadına lüks araç alamaz mı” diyeceksiniz ama iddialar burada da bitmiyor ki.

Banka müdürü yasak olmasına rağmen Ticaretin içinde

Bırakın banka müdürlerini Banka Personelinin ikinci iş olarak Ticaret yapması müşteriler ile Ticari İlişki içine girmesi Bankacılık Kanunu ile de yasaklanmıştır. Bu temel kuralı yeni başlayan bankacılar dahil bilirler. Bu nedenle işlerinden atılmış onlarca bankacı vardır. Hal böyle iken lüks araçlar ile gezen müdürümüz Ticaret yapmaktan çekinmiyor. Üstelik çevresine bunu da söylemekten geri çekinmiyor. Kendine dokunulmaz bir zırh izlenimi veriyor çevresine.

Kredilerden komisyon alıyor iddiası

Müdürümüz ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. İddialara göre özellikle finans sıkıntı içinde olan firmaların bulunması için Pazarlama kadrosunu yönlendiriyor. Kredilendirme sürecinde de bu müşteriler ile komisyon pazarlığı yapılıyor ve bu tür kredilerden komisyon alınıyor.  İddialara göre alüminyum gibi metal sektöründe faaliyet gösteren firmalar hedef belirlenmiş. Personel de tehdit edilerek “bana kimse dokunamaz öyle teftiş vs şikayet düşünmeyin tehditleri” de var tabi işin içinde. Tehditler o boyuta gitmiş ki personele “seni FETÖ’cü olarak şikayet eder hayatını karartırım” tehditlerine kadar gitmiş iş. Personele siz de nemalanın bu düzenimde yönlendirmesi de eksik olmuyor tabi. İş, “Yükümü tutuyorum isteyen payını alsın. Almayanda emirlerimi sorgulamasın ve teftişe gitmesin, yakarım!” tehditlerine kadar varmış.

Banka teftişi şikayet dosyasını kapattı

Tehditlere rağmen; Rüşvet olayını fark eden bir personel banka müdürünü Teftiş Kuruluna şikayette bulunuyor ama sonuç alınamıyor. Teftiş şubeye dahi gitmeden dosyayı kapatıyor. Oysa bu tür şikayetler titizlikle incelenmeli BDDK’ya bilgi verilmeli ve Yargıya suç duyurusunda bulunulmalıydı. Hiçbiri yapılmıyor! Şikayetler hasır altı ediliyor. İddialara göre; işin içinde Pazarlama ve İK desteği de var. Üstelik tüm bunlar Katılım Bankasında oluyor. Liyakat bakımdan en çok dikkat etmesi gereken Katılım bankasına yakışmayan bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Banka gibi bir kuruma bu tür müdürler yakışmıyor!

Mobbing ve rüşvet olayı yargıya yansıyacak gibi

Banka Teftişinden sonuç alamayan personel Avukatlık bürosu ile görüşüp süreç içinde yaşadığı Mobbing için yargı yoluna başvurmayı planlıyor. Etik Kurulu ve BDDK’ya da şikayet yansıyacak gibi. Süreci takip edip gelişmeleri hep birlikte öğrenmiş olacağız. Katılım bankası sorunlu kredileri yakından inceleyip elden geçirse iyi olur. Yok öyle şube değiştiririm batık kredileri de başka müdüre yıkarım diye kenara çekilmek! Bankacılıkta hiçbir şeyin sonsuza kadar gizli kalmaması gibi bir huyu vardır, bazı şeyler yaşanarak öğrenilir. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkması gibi bir huyu vardır!

 

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Opsiyonlu Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat Hesabı nedir

Aslında tam adı “Opsiyonlu Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat Hesabı” olan, bir süredir 100 bin$ üzerindeki döviz mevduatı olan müşterilere sunulan ancak son günlerde alt limitin 50 bin $’a kadar indiği, paranızın bir kısmını (örneğin yarısını) KKM yarısını da Yabancı Para Mevduat da (opsiyonlu) tuttuğunuz ve yabancı para kısmına da 6-10% arası faiz aldığınız bir ürün.

Published

on

Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren Kur Korumalı Mevduat (KKM)’tan sonra yeni bir ürün daha yürürlüğe giriyor.

Gerçek kişilerin ve şirketlerin katılım sağladığı Kur Korumalı Mevduat ürününde, tasarruf sahipleri, dövizini ya da altınını bozdurarak faydalanıyordu. Örneğin KKM’ye dolarınızı bozarak girdiyseniz, vade sonunda faiziniz doların artışına göre belirleniyordu. Bankaların ortalam %17 yıllık birleşik faizinin üzerinde dolar artış geçekleşirse aradaki fark Hazine tarafından karşılanıyordu.

Bankalar yüksek mevduatı olan müşterilerini arayarak yeni ürünün duyurusunu yapmaya başladılar. Yeni ürünün adı biraz uzun, Opsiyonlu döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesabı.

Opsiyonlu kur korumalı mevduat nedir?

Örnek ile açıklarsak 200 bin doları olan bir müşterinin, yatırımının yarısı opsiyonlu mevduat hesabında değerlenirken yarısı da kur korumalı mevduatta değerleniyor.

1- Yatırımın yarısı olan 100 bin doları ile ortalama %7,5 faizli 3 ay vadeli döviz hesabı açılır. DTH faizinde stopaj %20, opsiyon priminde ise %10’dur.

2- Yatırımcı 100 bin dolarını bozarak Kur Korumalı Mevduat’ın avantajından faydalanıp, dolar düşerse TL faizi alarak dövizini artırabilir, döviz artışı faiz artışından fazla olursa dövizin artışı kadar faiz alır.

Döviz opsiyonlu vadeli mevduatın özellikleri

  • Mevduat getirisini yükseltmek amacı ve dövizin belli bir seviye altına inmeyeceği ya da belli bir seviye üzerine çıkmayacağı beklentisi vardır.
  • İşlem miktarı ile aynı tutarda ve işlem vadesi ile aynı vadeli mevduat işlemi yapılır.
  • Yatırılan mevduat bloke edilir ve vadeden önce çekilemez.
  • İşlem başlangıcında anlaşılan net mevduat faizi ve prim geliri vade sonunda elde edilir.
  • Vade sonunda mevduatın hangi para birimi ile geri ödeneceği, müşterinin vade başında belirlediği kur ve vade sonundaki spot kur değerine bağlı olarak opsiyonun kullanılıp kullanılmadığına göre değişir.
  • Mevduat faiz tutarı üzerinden vadeye göre %10-18 arası değişen oranlarda, , buna ek olarak gerçek kişiler için ise net opsiyon geliri üzerinden %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır.
  • Opsiyon hakkının kullanılması durumunda piyasa koşullarından dolayı anaparadan dahi kayıp yaşama ihtimali bulunmaktadır.

Vade Sonu Kullanım Fiyatı

  • Banka Tam Teminatlı Opsiyonun kullanıp kullanılmayacağına müşteri ile anlaşma yaptığı Takas    Tarihindeki saatte piyasa şartlarına göre karar verecektir.
  • Bankanın opsiyon hakkını kullanmaması durumunda; işlem vadesinde müşteri ile anlaşma yaptığı Tam Teminatlı opsiyon saatinden sonra Müşteri’nin hesabı üzerindeki blokeyi çözecek ve anapara, işlem vadesine kadar olan faiz getirisini ve opsiyon primini Müşteri’ye ödeyecektir.
  • Bankanın opsiyon hakkını kullanması durumunda; işlem vadesinde müşteri ile anlaşma yaptığı Tam Teminatlı opsiyon saatinden sonra Müşteri hesabındaki blokeyi çözecek, faiz ve opsiyon primi toplamı ödendikten sonra mevduat anaparası üzerinden opsiyon türüne göre işlemi gerçekleştirerek Müşteri’nin vadesiz hesabına işlemin karşılığını geçecektir.

Finans Evreni

Okumaya devam et

KATEGORİLER

Popüler

www paravitrini com © "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKAVİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.