Connect with us

GÜNDEM

Üniversitelerde de Mobbing artıyor

Yayınlanma:

|

Üniversitelerde, eleştirel ve özgür düşünceli oldukları için “sakıncalı” görülen öğretim elemanlarının görevine son veriliyor, atamaları yenilenmiyor ya da ders verilmeyerek ve kadro açılmayarak akademik yükselmelerinin önü kapatılıyor. Bu tür baskılar içerisinde genç akademisyenlerin en sık karşılaştığı sorunlar arasında ise mobbing yer alıyor.

Üniversitelerde soruşturma, angarya, sürgün, işten çıkarma, kadro vermeme ve mobbing gibi uygulamaların hızla arttığı bir dönem içerisindeyiz. Üniversitelerin temel işlevleri olan bilgi üretimi ve bunu toplumla paylaşma işlevi büyük ölçüde zedelenmiş durumda. Oysa bilgi üretimi, ancak her türlü siyasi otoriteyi karşısına alan ve özgür düşünebilen biliminsanları tarafından gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede bilim ve araştırma özgürlüğüne hiçbir sınırın konmaması kritik bir öneme sahiptir. Buna karşın üniversitelerde, eleştirel ve özgür düşünceli oldukları için “sakıncalı” görülen öğretim elemanlarının görevine son veriliyor, atamaları yenilenmiyor ya da ders verilmeyerek ve kadro açılmayarak akademik yükselmelerinin önü kapatılıyor ve bu öğretim elemanlarının üniversiteden uzaklaştırılması sağlanmaya çalışılıyor. Bu tür baskılar içerisinde genç akademisyenlerin en sık karşılaştığı sorunlar arasında ise mobbing yer alıyor.

Mobbing nedir?

Mobbing; psikolojik şiddet, baskı, taciz, yıldırma anlamlarında kullanılan bir terim. Mobbing sözcüğü Latincede mobile vundus; yani güruh halinde saldırma, topluca saldırma, atağa geçme, etrafını sarıp sarmalama gibi anlamlara geliyor. Bu durumu tanımlamak için Türkçe’de yaygın olarak “psikolojik taciz” sözcüğü kullanılıyor; ancak Avrupa’da durumun ciddiyetinin anlaşılabilmesi ve etkili önlemler alınabilmesi için “psiko-terör” sözcüğü tercih ediliyor. Daha başlangıçta mobbing Kanada’da “düzeyi yükseltilmiş nezaketsizlik” şeklinde tanımlanmış. Daha sonraki evrelerde de mağdurların karşılaştıkları ağır sonuçları vurgulamak amacıyla “sosyal ölüm” ifadesi kullanılmaya başlanmış. (1)

Mobbing, çalışma yaşamının pek çok alanında karşı karşıya olunan bir sorun. İşyeri örgütlüğünün zayıf ve çalışanlar arasında dayanışma bağlarının güçsüz olduğu işyerlerinde mobbing daha sık yaşanıyor. Ancak bu sorunu özgün kılan, mobbingin diğer sorunlara göre daha “görünmez” olması. Bu durum, mobbinge maruz kalanların çoğu zaman durumlarını fark etmede güçlük çekmesini de beraberinde getiriyor. Yani mağdur, kendisine yapılan saldırıların nedenini çoğu kez belki anlayamaz; ama kendisini mercek altına alınmış hisseder ve kendisine yapılanın psikolojik sağlığını bozduğunu fark eder. Bu anlamda mobbingin bir algılama meselesi olduğunun altını çizmek gerekir.

Hiyerarşik yapı mobbinge zemin hazırlıyor

Bunun dışında mobbing özellikle hiyerarşik yapılanmanın güçlü olduğu gruplarda görülür. Bu bağlamda YÖK eliyle son yıllarda birbiri ardına açılan üniversitelerdeki hiyerarşik yapılanma ve bunun içerisinde yer alan baskıcı ve otoriter ilişkiler sisteminin üniversitelerde mobbinge zemin yarattığını söyleyebiliriz. Esnek ve güvencesiz koşullarda çalışan ve görev tanımları belirsiz, hiyerarşik yapılanmanın en altında bulunan araştırma görevlilerinin, idari amirleri yanında bir de danışmanlarının baskısı altında olduğu bilinen bir gerçek. Araştırma görevlilerinin danışmanları çoğu kez “idari amir” gibi davranıyor, danışmanların bölüm başkanı, dekan vb. konumlarda olması ise baskıyı daha da artıran etkenler. Bu kesimlerin iş güvencesinin diğer kesimlere göre daha düşük olması ya da hiç olmaması, olabildiğince esnek ve kuralsız çalıştırılmalarına zemin hazırlıyor, bu durum mobbing uygulamalarını da beraberinde getiriyor. Bu anlamda üniversitede mobbingin görülebilme zemininin en yüksek olduğu kesimler en güvencesiz ve esnek çalıştırılan, akademik personel hiyerarşisinde en altta bulunanlar. Yani başta araştırma görevlileri olmak üzere tüm öğretim yardımcısı sınıfındakiler. (2) Yapılan araştırmalarda mobbinge maruz kalan akademisyenlerin yüzde 60 civarında araştırma görevlisi olduğu ortaya çıkıyor ki bu oldukça yüksek bir oran.

Üniversitelerde yaşanan mobbingin bir diğer yakıcı özelliği, mağdurun bu tür davranışlardan kurtulmasındaki güçlükler. Kamuda atama yoluyla başka bir kuruma geçerek ya da işyerinden istifa ederek bu soruna çözüm bulmak bir miktar daha kolay; ancak üniversitede mobbinge maruz kalmaya başlanınca, yüksek lisans, ardından doktora ve daha sonra yardımcı doçentlik aşamasına, yani tüm akademik süreçlere yansıyan bir süreç haline gelebiliyor.

Mobbingin en önemli özelliklerinden biri; kişilik haklarına ve mesleki yeterliliğe saldırıyı içermesi. Bunun yanında mobbing; kasıtlı, uzun süreli ve sistematik uygulamalar şeklinde karşımıza çıkar. Ancak “sistematik” tespitinin yapılması için, en az altı aylık bir süre öngörülüyor. Anlık, stresten kaynaklanan sorunlar mobbing kapsamına girmiyor. Mobbing, kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla benlik saygısını ve toplumsal itibarını zedelemeye dönük davranışlar şeklinde karşımıza çıkar. Bu süreç çoğunlukla mobbinge maruz kalan kişinin geçimsiz ve sorunun kaynağı olarak yaftalanmasına yol açar. En sık uygulanan mobbing yöntemleri; izolasyon, hakaret, iğneleme, değersizleştirme, aşağılama, iş yükleme, iş eksiltme, kınama, fiziksel şiddet ve cinsel taciz şeklinde karşımıza çıkıyor. Ayrıca mobbing, sadece idari amir ya da lisansüstü danışmanı tarafından uygulanmıyor. Çalışılan birimdeki hiyerarşik yapılanma, ortamdaki diğer kişilerin de farkında olarak ya da olmadan çalışanlar üzerinde mobbing uygulamasının zeminini hazırlayabiliyor.

Mobbing uygulanan kişinin özgüvenini ve mesleki itibarını doğrudan hedef alan bu davranışlar sonunda çoğunlukla kişi işyerinden ayrılmaya zorlanarak bu durumun kendi tercihiymiş gibi gösterilmesi söz konusu olur. Bu durumla başa çıkmakta güçlük çeken ve yaşanan süreçte utanç, öfke, korku yaşayan kişi; bir de yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, depresyon, panik atak gibi ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşmak durumunda kalır. Bunun sonucunda mağdur sadece psikolojik değil; ekonomik -terapi vb. tedavi için ciddi sağlık harcamaları yapma- ve sosyal bakımdan da -aile ve arkadaşlık ilişkileri- zarar görür. Mobbing davranışları, özellikle üniversitede akademik personelin verdiği derslerin kalitesini etkileyebilir ve yaptığı akademik çalışmalarda ciddi konsantre sorunları yaşamasına ve çalışma veriminin düşmesine neden olur.

Mobbing uygulamalarında yaygın olarak kullanılan taktikler iki grupta toplanır; eylemler ve işlemler. Eylemler davranışlarla ve sözlerle; işlemler ise yazılı olarak yapılan saldırılardır. Yazılı yapılanların önemli bir özelliği, hukuki zeminde yapıldığı izlenimi uyandırması. Örneğin sürekli disiplin cezası verme, geçici görevlendirme, sicilini bozma, performans notunu düşürme gibi ya da mail yoluyla sürekli olarak verilen işi değiştirme, kapasitesinin miktarını artırma, süreyi kısaltma gibi sanki hukuki zeminde davranılıyormuş gibi yapılan işlemler. Dışarıdan bakıldığında bunların normal, olağan iş ilişkisi olduğu zannedilir. Ama gerçekte işyerinde başkalarına yapılmayan saldırılar tek bir kişiye yapıldığında mobbing kapsamına girer. (3) Üniversitede mobbing uygulamaları üzerine yapılan bir araştırmada yer alan mağdurun aşağıdaki ifadeleri, tipik akademik mobbing göstergelerindendir:

“Başka bir üniversitedeki bölüm başkanına olup bitenleri anlattım. O beni kendi bölümüne aldı, orada akademik çalışmalarımı bitirdim. Doçent statüsünde çalışıyorum. Eski fakültede çalışan araştırma görevlilerinin bir kısmı ayrılıp başka iş yapmaya başladılar. Ayrılmayanlar tez aşamasında başarısız bulunup, fakülteden atıldılar. Mahkeme kararıyla başarılı olanlar ise, doktora yeterlilikte sorun yaşadılar. Eşim hâlâ o fakültede, hâlâ doktoralı araştırma görevlisi. İnat etti ayrılmadı. Onun yüzüne baktıkça yılların yorgunluğunu görüyorum. Fiziksel ve psikolojik sorunları var. Bazen eski arkadaşlarımla buluşuyor, dertleşiyoruz. Yaşadıklarımızı anlattıkça gözlerimiz doluyor, için için ağlıyoruz.” (4)

Sıra dışı düşüneni biat ettirme aracı

Mobbinge uğrayanların ortak özelliklerine bakıldığında; çoğunlukla zeki, yetenekli, başarılı, bağımsız ve yaratıcı kişilik özelliklerine sahip, farklı görüşler ve alternatif yaklaşımlar geliştirebilen kişiler oldukları görülüyor. Bu kişiler ayrıca belirli çalışma ilkelerine sahip ve mesleki etik anlayışları oldukça gelişkin olduğundan bunlardan taviz vermeleri pek mümkün olmuyor ve bu ilkeleri korumak adına sonuna kadar mücadele etme perspektifiyle hareket ediyorlar. Bu açıdan sıra dışı düşünen, özgün nitelikleri olan ya da yapılan haksızlıklara ses çıkaran kişilerin düşünceleri ve çalışmaları kıskançlık konusu oluyor ve bu kişiler daha fazla mobbinge maruz kalıyorlar. Buna karşılık mobbing uygulayan kişilerin de alanında yetkin olmama, otorite zafiyeti ve güce bağımlılık gibi birtakım özelliklere sahip oldukları biliniyor. Yani özgüven problemi olan ve biat kültürüyle yetişmiş bu tip insanlar yönetici konumunda olup gücü ellerine aldıklarında, sınırları oldukça geniş olan yetkilerini keyfi kullanmaktan ve özellikle kendisinden daha donanımlı çalışanlarına karşı çeşitli baskı yöntemleri uygulamaktan çekinmiyorlar. (5)

Denetim ve hak arama mekanizmalarının yeterince çalışmaması da sorunun diğer bir boyutunu oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, mobbinge uğrayanların buna karşı bir duruş sergilemekten ya da yasal yollara başvurmaktan kaçındığını, sadece arkadaşlarına anlatarak rahatlamaya çalıştıklarını gösteriyor. Mağdurların soruna çözüm üretemeyip sadece yakın çevreleri ile paylaşması, akademisyenlerin büyük ölçüde çalışma yaşamında yalnızlaştırılmış olmasından kaynaklanıyor. Başka bir deyişle çözümün önemli bir bölümü sendikal ya da çeşitli öğretim elemanları dernekleri çatısı altında örgütlenmekten geçiyor. Bunun yanında çalışanların büyük çoğunluğu bu konuda yasal haklarını bilmiyorlar. Oysa Anayasa’da ve diğer yasalarda mobbing ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış. Bunlardan biri Türk Ceza Kanunu’nda mobbingi suç olarak belirleyen hüküm. Bunun yanı sıra üniversite personelinin de bağlı bulunduğu Devlet Memurları Kanunu, “amirlerin mahiyetindekilere kötü davranmasını” ve “mahiyetindekilere fiili tecavüzü” disiplin cezası yaptırımına bağlamıştır. Dolayısıyla mağdur, kuruma ve mobbing uygulayana karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Neler yapılabilir?

Mobbing ile mücadelede en temel adım, kanıtlamadır. Yaşananları kayda geçirme bu anlamda önemli bir yöntemdir. Mobbinge maruz kalanların yapması gerekenler şu şekilde özetlenebilir:

1) Kimliğe, sosyal statüye, cinsiyete vb. alanlara karşı mobbing yapılması durumunda TCK’nın 216. maddesinde belirtilen suçu oluşturduğuna istinaden savcılığa suç duyurusunda bulunulmalı veya çalışılan kurumun personel müdürlüğü/insan kaynakları genel koordinatörlüğüne bu durum bildirilmelidir.

2) Verilen görev tanımını aşan emirler vb. tüm mobbing uygulamaları yazılı olarak kaydedilmeli ve güvenilir, gerekirse tanıklık edebilecek kişiler harekete geçirilmelidir.

3) İlk fırsatta mobbing uygulayan kişi yetkili birine rapor edilmeli, kanıt oluşturabilmek için de gerekiyorsa, tıbbi ve psikolojik yardım alınmalıdır.

4) Mobbing sürecinde sürekli ve sıklıkla yaşanan baskı sonucu ortaya çıkan psikosomatik ve psikolojik rahatsızlıkların psikolojik tacizden kaynaklandığı tıbbi raporlarla belgelenmelidir.

5) İş arkadaşları ile yaşanılanlar paylaşılmalı, daha fazla etkili olmak için grupça yetkili birim/kişiye başvurulmalıdır.

6) Tanığın olmadığı bir yerde tacize uğranılırsa, en yakın arkadaşa anlatılmalı, daha sonraki gelişmeler için onların tanıklığı şimdiden hazırlanmalı ve tacizci ile yalnız çalışmayı gerektiren ortamlarda da diğer çalışanlar haberdar edilmelidir.

7) Çalışanların işyerinde ya da işle bağlantılı olarak psikolojik taciz konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bu tür davranışlardan korunmasına yönelik tüm uygun önlemler alınmalıdır.

8) Mobbing yapanlar ve bilgisi olduğu halde bunu önlemeyenler, öncelikli olarak uyarılmalıdır.

9) Psikolojik taciz yapanların üstleri de yazılı olarak konudan haberdar edilmelidir.

10) Mobbing mağdurunun sürekli teknik ve psikolojik destek alabileceği iletişim hattı oluşturulmalıdır. (6)

Dipnotlar

1) Mobbing Paneli Deşifresi, TAHİDEB (Odtü Psikolojik Taciz (Mobbing), Cinsel Taciz ve Hak İhlalleri Araştırma ve Destek Birimi, Nisan 2013.

2) DEÜ Öğretim Yardımcıları Mobbing Raporu, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz, Eğitim Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İzmir 3 No’lu Şube, Aralık 2014, s.1-2.

3) Mobbing Paneli Deşifresi, s.2.

4) Mobbing Paneli Deşifresi, s.10.

5) İşyerinde psikolojik yıldırma Mobbing,  Eğitim Sen Yayınları, 2010.

6) DEÜ Öğretim Yardımcıları Mobbing Raporu, s.15-17.

Bilim ve Gelecek – Erdinç Erdal Yıldırım

Okumaya devam et

GÜNCEL

Şişe/kutu başına 25 kuruş ödenecek

Hem vatandaş hem devlet hem çevrenin kazanacağı depozito iade dönemi başlıyor, 0.1 ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlar geri dönüşecek. Şişe-kutu başına 25 kuruş ödenecek. Bu paralar alışverişte kullanabilecek

Yayınlanma:

|

Yazan:

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yönetilen “Depozito Yönetim Sistemi” çalışmalarında sona gelindi. Ulusal çapta 2025’te devreye alınması planlanan depozito iade sistemiyle 0.1 litre ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek. 

5000 İADE MAKİNESİ 

Bakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlarken, makineler için kurulum noktaları tespitleri de sürüyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri ve üniversitelerden başlamak üzere; zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeteryalar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar uygulamaya dahil edilecek. Vatandaşa iade ettiği her bir şişe/kutu için 25 kuruş depozito ödenecek. Depozito bedeli, bakanlığa bağlı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında toplanacak. Vatandaş biriken paralarını alışverişlerde kullanılabilecek.

Şişe/kutu başına 25 kuruş ödenecek

‘SIFIR ATIK’LA 59.9 MİLYON TON KAZANIM

Çevre Bakan-lığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ve küresel bir çevre hareketine dönüşen “Sıfır Atık” projesi kapsamında 2017’den bugüne kadar 59.9 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Geri dönüşümle 185 milyar lira kazanç sağlandı. 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

Meltem Güneş

Okumaya devam et

GÜNCEL

SICAKLARDAN BAYRAMINIZ KABUSA DÖNMESİN: Sıcaklardan Korunmanın 5 Yolu!

Erken başlayan bunaltıcı yaz sıcakları bayramda da etkili olacak. Bayram tatilini sağlıklı ve keyifli geçirebilmek için güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almak gerekiyor.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar yüksek derecelerde seyrediyor. Kimileri için bu sıcak ve güneşli günler kabusa dönerken, kimileri için tatil fırsatına dönüşüyor. Uzmanlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüksek sıcaklıkların devam edeceğine dikkat çekerek, bayramı ülkenin güneşli bölgelerinde geçirecek olanları sıcağın zararlı etkilerine karşı uyarıyor.

Güneş Alerjisine Dikkat!

Güneş alerjisine karşı çok dikkatli olmak gerektiğini belirten, LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Aile Hekimi Uzmanı Dr. İyigün Gedik, “Güneş ışınlarının deride oluşturduğu zararlı etkilerin tümüne fotodermatozlar denir. Görünür ışık, çeşitli kimyasallar, kozmetikler ve ultraviyole ışınlar cilt reaksiyonları ve bağışıklık sistemi tepkilerine neden olurlar. Güneş alerjisini tetikleyebileceğini bildiğimiz ilaç grupları bazı antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, kalp ilaçları ve antidiyabetiklerdir.

Güneşle temastan sonra ortaya çıkan kızarıklık, kaşıntı, döküntü, hassasiyet gibi tablolar aklımıza güneş alerjisini getirir. Güneşle dünyamıza ulaşan üç tür ultraviyole ışık bulunmaktadır. Ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) ışınları ciltte hassasiyet, yaşlanmaya yatkınlık ve cilt kanserine neden olabilirken ultraviyole C (UVC) ışınları kısmen daha zararsızdır” dedi.

Güneş Yanığı Mı, Güneş Alerjisi Mi?

Dr. İyigün Gedik, güneşli günlerde oldukça sık görülen güneş yanıklarıyla, güneş alerjisinin nasıl ayırt edilebileceğini ise şöyle anlattı: “Uzun süre güneşte kalmakla oluşan ve alerjiyle benzer bulgular verebilen güneş yanıkları zamanla gelişirken, güneş alerjisi herhangi bir kimyasal veya kozmetikle duyarlanmış ciltte güneş maruziyetinden hemen sonra dakikalar içinde ortaya çıkar. Güneşe maruz kalınan süre ve saat ile birlikte güneşi alan cilt yüzeyinin büyüklüğü bulguların şiddetini değiştirir. Güneşe maruz kalan cilt bölgesi önce kızarır, sonrasında ağrı, yanma, batma gelişir, cilt sıcaklığında artış gözlenir. Kaşıntılı kabarıklıklar olarak tanımlanan ürtikerler gelişebilir. Birkaç gün sonra ciltte soyulma ve pullanma izlenir. Bütün bu bulgulara cilt ödemi de eşlik edebilir.”

Güneşin Zararlı Etkilerinden Korunmanın 5 Yolu

Güneş alerjisi tanısının hekim muayenesi sonrası gerekli kan testleri, fototest ve ileriki durumlarda cilt biyopsisi ile konulabildiğine de dikkat çeken LifeClub Hekimi Dr. İyigün Gedik, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın 5 yolunu şöyle sıraladı:

1. Güneş Kremi Kullanın

En az SPF 30 ve üzerinde koruma faktörlü güneş kremleri kullanın.
Güneş kremini güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce sürün ve iki saatte bir tekrarlayın. Özellikle yüzdükten veya terledikten sonra yeniden sürmeyi ihmal etmeyin.

2. Güneşten Koruyucu Giysiler Giyin

İnce kumaşlı veya keten olmak kaydıyla uzun kollu gömlekler, ince pantolonlar ve geniş kenarlı şapkalar tercih edin.
UV korumalı kıyafetler seçerek de koruma sağlayabilirsiniz.

3. Gölge Alanları Tercih Edin

Güneş ışınlarının en dik geldiği saatler olan 10:00-16:00 arasında gölgede kalmaya dikkat edin.
Güneş ışığından doğrudan etkilenmemek için gölgelik alanlar veya güneş şemsiyeleri kullanın.

4. Gözlerinize Dikkat Edin

UV korumalı, polarize güneş gözlüğü kullanarak gözlerinizi zararlı güneş ışınlarından koruyun.
Yine geniş kenarlı şapkalar da gözlerinize doğrudan gelecek güneş ışığını azaltabilir.

5. Bol Su Tüketin

Güneş altında vakit geçirirken vücudunuzun su kaybını önlemek için bol su için. Sıvı kaybını önlemek, hem cildinizin sağlıklı kalmasına hem de güneşin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Okumaya devam et

GÜNCEL

ABD’den, RUSYA iş yapan 20 Türk şirketinin de olduğu 300 kişi ve firmaya yaptırım

Yayınlanma:

|

Yazan:

ABD, aralarında 20 Türk şirketinin de bulunduğu, Rusya ile iş yapan 300’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. ABD’nin yaptırımlarına Rusya’dan misilleme geldi. Moskova Borsası, 13 Haziran itibariyle Dolar ve Euro cinsinden işlemleri sonlandırma kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Bugünkü adımlar, Rusya’nın savaş gayretini sürdürmesine ve yaptırımlardan kaçınmasına imkân sağlayan ürün ve hizmetleri temin eden 300’den fazla kişi ve kuruluşu hedef almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Türk Şirketleri de var

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.

Yaptırımların hedefi olan kuruluşlar arasında Moskova Borsası da yer aldı.

Yaptırım paketine aynı zamanda Rusya’nın enerji sektörünün gelişimi ve gelecekteki nakit kaynaklarını da engelleme amacıyla Kuzey Kutbu’ndaki sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde yer alan kuruluşlar da dahil edildi.

Yaptırım paketinde Rusya’ya milyonlarca dolarlık malzeme gönderen Çin ve Hong Kong merkezli 7 şirket yer aldı. Bu şirketler, Rusya’ya silah sistemlerinde kullanılabilecek ürünlerin de yer aldığı malzemeler göndermekle suçlandı.

Yaptırımlarla Rusya’ya bilgisayar çipleri sağlayan Çin şirketleri de hedef alındı. Bu çerçevede Rusya’ya elektronik entegre devreler, metal işleme makineleri, yarı iletken cihazlar, transformatörler ve benzeri ürünler sağlayan Çinli şirketlere ve yöneticilerine yaptırım uygulandı.

Türkiye’den ise Rusya’daki müşterilerine milyonlarca dolar değerinde takım tezgahları, metal işleme aletleri, elektronik entegre devreler ve kaynak ekipmanları gibi ekipmanlar sağlayan şirketler yaptırımlara dahil edildi.

Resim

ABD Hazine Bakan Janet Yellen yaptırımlara ilişkin açıklamasında, “Bugünkü adımlar, uluslararası malzeme ve ekipmana erişimleri için geriye kalan yolları da vuruyor. Buna bağımlı durumda oldukları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan kritik tedarikler de dahil, Rus savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kuruluşlar için riskleri artırıyoruz. Kaçış yollarını ortadan kaldırıyor, Rusya’nın yabancı teknoloji, ekipman, yazılım ve bilişim hizmetlerine erişimden faydalanma kabiliyetini azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların duyurulmasından kısa süre sonra Rusya’dan misilleme geldi. Moskova Borsası, dolar ve euro cinsinden işlemleri sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Moskova Borsası, bu çerçevede 13 Haziran tarihinden sonra dolar ve euro bazlı işlemlerin durdurulacağını açıkladı. (İLKHA)

 

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.