Connect with us

BANKA HABERLERİ

Yargıtay : Eşit Davranmama tazminat nedenidir

İşyerlerinde sık sık şikayet konusu olan yöneticilerin çalışanlara eşit davranmadığı, bazı çalışanlara mobbing tarzı uygulamalar içine girdiği yönündeki şikayetlere yıllardır Hukuk Sistemi de destek vermesine ve Yargıtay’ın bu yönde fazlaca emsal kararı olmasına rağmen şikayetler bitmek bilmiyor.

Yayınlanma:

|

Son günlerde Bankacılık sektöründe şube içi ve bölgelerin şubeler arasında farklılık, kayırmacı davranışlar içine gire gibi şikayetler artmaya başladı. Şikayetlerin ortak noktası; “yöneticilerin herkese eşit davranmadığı” yönünde oldu.

İşverenin eşit davranma ilkesi ve bu ilkeye aykırılık halinde uygulanacak olan yaptırım 4857 sayılı İş Kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiştir.

Eşit davranmama tazminatına hak kazanabilmek için işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranması gerekmektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/33335 Esas, 2014/25434 sayılı Kararında “EŞİT DAVRANMA ilkesinin uygulanabilmesi için aynı işyerinin işçileri olma, işyerinde topluluk bulunması, kollektif uygulamanın varlığı, zamanda birlik ve iş sözleşmesiyle çalışmak koşulları gerekmektedir.” kararını vermiştir.

Eşit davranma koşulunun doğumu için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu genel koşullar sırasıyla;

  • İşyerinin Aynı Olması

Eşit davranma borcu, işverenin, aynı işyerinde çalışan işçilerine karşı yükümlü olduğu bir borçtur. Ayrı işverenlerin işyerindeki uygulamalar, aynı işverenin ayrı işyerindeki uygulamalar bakımından eşit davranma borcuna konu olmazlar. ( Yargıtay 9.H.D. , 12.02.2008, 33247/114)

  • İşyerinde Bir İşçi Topluluğunun Varlığı

Eşit davranma borcunun uygulanabilmesi için işverenin aynı işyerinde birden fazla işçisinin bulunması zorunludur. İşveren yanında geçici iş ilişkisiyle çalışan işçilere karşı eşit davranma borcu altında değildir.

  • Kollektif Bir Uygulama Olması

Eşit davranma borcunun söz konusu olabilmesi için işverenin kolektif bir kural oluşturulması veya kolektif bir davranışta bulunması gerekmektedir. Kolektif davranışlar hukuken genel ve objektif nitelikte olması gerekmektedir. Bir kısım işçi, işverenin kolektif kural ve davranışları dışında bırakılırsa işveren eşit davranma borcunu ihlal etmiş sayılır.

  • Aynı Zaman Dilimi İçinde Yer Alma

İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı belirlenirken aynı zaman dilimi içinde işçilere karşı uygulamış olduğu uygulamalar göz önüne alınır.

Belirli Sebeplerle Ayrım Yapılması

İş Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasına göre iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri nedenlere dayalı olarak ayrım yapılamaz.

Anayasanın 10. Maddesinde Kanun Önünde Eşitlik düzenlenmiştir. Anılan maddedeki ifade aynen şu şekildedir. “ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/11191 Esas, 2014/6029 sayılı kararında “4857 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin ilk fıkrasında, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yasağı getirilmiştir. Belirtilen bu hususların tamamının mutlak ayrım yasağı kapsamında ele alınması gerekir. “ kararını vermiştir.

İşveren eşit davranma borcuna aykırı davrandığı takdirde işçi, 4857 sayılı Kanunun 5. Fıkrası gereğince dört aya kadar ücreti tutarında tazminatı ve yoksun bırakıldığı hakları talep edebilir. Dört aylık ücret tazminatın üst sınırı olduğundan, mahkeme işçinin kıdemi, yaptığı iş, unvanı ve ihlalin derecesine göre bu tazminatın miktarını belirleyecektir.

Eşit davranmama tazminatının hesabında esas alınacak ücret İş Kanunun 5. Maddesinin gerekçesinde açıklanmıştır. Madde gerekçesinde aynen şu ifade yer almaktadır.

“Maddenin altıncı fıkrasında hukukî yaptırım olarak öngörülen işçinin “dört aya kadar ücreti tutarındaki” tazminat için esas olacak ücret “asıl ücret” olup, ücretin ekleri olan ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardımlar buna dahil değildir.

Yani işçinin temel ücretine ek olarak para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatler göz önüne alınmayacaktır.” Gerekçeden de anlaşılacağı üzere eşit davranmama tazminatının hesabında esas alınacak ücret işçinin son aylık çıplak brüt ücretidir.

İş Kanunun 5. Maddesinden de anlaşılacağı üzere işçi bu tazminata hak kazanmak için ayrımcılığa tabi tutulması yeterli görülmüş ayrıca işçinin zarar görmesi aranmamıştır.

Eşit Davranmama Tazminatı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/38436 Esas, 2013/253 sayılı Kararında “tazminat” niteliğinde olduğuna karar vermiştir. Bu tazminat İş Kanunu çerçevesinde ücret olmadığından, faiz türü olarak Kanun’da özel bir faiz türü belirtilmediğinden temerrüt tarihinden itibaren ödenmediği takdirde uygulanacak olan faiz yasal faiz olacaktır.

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması nedeniyle dava edilebilme özelliğinden yoksun kalınmasını ifade eder. Eşit Davranmama Tazminatında zamanaşımının başlangıcı, iş akdinin feshedildiği tarihtir.

12.10.2017 Kabul Tarihli 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 10 yıl olan zamanaşımı süresi 5 yıla indirilmiştir.

Buna göre Eşit Davranmama Tazminatına uygulanacak zamanaşımı süresi,  25.10.2017 Tarihinden Önce Feshedilen İş Sözleşmelerinde 10 Yıl, 25.10.2017 Tarihinden Sonra Feshedilen İş Sözleşmelerinde 5 Yıl olarak değiştirilmiştir.

Eşit Davranmama Tazminatında hak düşürücü süre yoktur.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Bankaların temettü dağıtımına onay

Yayınlanma:

|

Yazan:

BDDK, bankaların çekirdek sermaye yeterliliğine göre yüzde 10 ila 15 oranında temettü dağıtmasına izin verecek.

Kurumdan Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıda bankaların olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği ifadesi yer aldı.

Buna göre bankalar, 2022de elde ettikleri kârlar ile daha önceki yıllarda dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin dağıtımını yapabilecek.

Kurumdan yapılan açıklamada dağıtım tutarının sınırlı tutulmasına gerekçe olarak ise “Dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerekmesi gösterildi.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

İş Bankası: 4. çeyrek net kârı beklentilerin üzerinde

Yayınlanma:

|

Yazan:

İş Bankası 2022 yılının 4. çeyreğinde 19,3 milyar TLlik piyasa beklentisinin üzerinde, 23 milyar 528 milyon TL net dönem kârı elde etti. Çeyreksel bazda kârını yüzde 56,5 oranında artıran bankanın net karı 2022 yılının tamamında ise 61,5 milyar TL oldu. Bankanın 2021 yılının tamamında net karı 13,5 milyar TL seviyesindeydi.

Genişleyen marj oranları, artan ücret ve komisyon gelirleri ve güçlü iştirak gelirleri kârlılığı destekledi. Son çeyrekte yüzde 71,8e yükselen maddi özkaynak kârlılığı 2022 yılının tamamında ise yüzde 58,2 oldu. Aktif kârlılığı ise yüzde 5,4e çıktı. Bankanın serbest karşılık tabanı ise 2022 yılında 8,5 milyar TL oldu.

Banka yılın son çeyreğinde çeyreksel bazda yüzde 14 artışla swap maliyeti dahil net faiz gelirini 20,1 milyar TLye yükseltti. Böylece bankanın 2022 yılında net faiz geliri yüzde 256 artışla 63 milyar 749 milyon TL oldu. Swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise son çeyrekte, bir önceki çeyrekteki yüzde 7,1den yüzde 7,5e yükselirken 2022 yılının tamamında ise yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşti. Kümüle net faiz marjında TFEX etkisi yüzde 2 olarak hesaplandı.

2021 yılında 7 milyar 620 milyon TL olan net ücret ve komisyon geliri 2022 yılında 16 milyar 147 milyon TLye yükseldi. Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Faaliyet Giderlerine oranı, 2022 sonu itibarıyla yüzde 47,5 oldu.

Bankanın solo rakamlara göre çekirdek sermaye oranı ve ana sermaye oranı yüzde 20,5 olurken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece tüm oranlar 2022 yılı minimum yasal limitlerinin üzerinde kaldı.

Bankanın 2022 yılı beklenti ve karşılaştırmalarına göre; TL kredi büyümesi geçen yıl için yüzde 45 olarak hedeflenirken yüzde 75,5 ve TL mevduat büyümesi yüzde 60 civarında belirlenirken yüzde 130 olarak gerçekleşti. Bankanın faaliyet giderleri artışı enflasyona paralel seviyede beklenirken daha yüksek bir oranda artış sergiledi ancak 2022de yüzde 35-36 seviyesinde hedeflenen faaliyet gideri/faaliyet geliri rasyosu hedeflenen seviyenin altında yüzde 25,8 seviyesinde gerçekleşti. Bankada yüzde 4 seviyesinin altında olarak hedeflenen takipteki kredi rasyosu ise yüzde 2,96 seviyesi ile yılı tamamladı.

Banka 2023 yılına ilişkin beklentilerini de yayımladı. 2023 yılında TL kredi büyümesinin yüzde 40ın üzerinde olması beklenirken ortalama özkaynak karlılığının yüzde 30 seviyesinde olması bekleniyor. İş Bankası 2023 yılında swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjının yüzde 5in üzerinde olacağını hesaplarken net ücret komisyon artışında yüzde 80 seviyelerinde artış beklendiğini de açıkladı. Bankanın takipteki krediler oranında beklentisi yüzde 3 seviyesinin altında olarak açıklanırken Sermaye Yeterlilik Rasyosu beklentisi yeni yıl için yüzde 15 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

TBB: DEPREM BÖLGESİNDE BORÇLAR 6 AY ERTELENDİ, ATM’LER ÜCRETSİZ

Yayınlanma:

|

Yazan:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ ( TBB ) yaptığı açıklamada Deprem Bölgesinde bankaların ATM’lerden ücret almayacağını ve vadesi gelmiş Banka borçlarının 6 ay ertelendiğini aşağıdaki şekilde duyurdu:

ATM’LERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak
ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.

KREDİLER 6 AY ERTELENDİ

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli, birçok ilimizde can kaybına ve hasara neden olan deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.
Birliğimiz Yönetim Kurulu 6 Şubat 2023 tarihli toplantısında, deprem felaketi nedeniyle, deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşülmüştür.
Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, tavsiye niteliğinde aşağıdaki prensip kararları alınmıştır:
 Depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde,
bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,
 Ayrıca, borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek
kolaylıkların sağlanması hususlarında Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına,
 Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek
işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için
Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,
 Felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda
kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Okumaya devam et

KATEGORİLER

ALTIN – DÖVİZ

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www paravitrini com © "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKAVİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.